جستجو   :  

مذاکرات هسته ای

 

مذاکرات هسته ای برجام به فرجام خود رسیده است یا نه ؟ 

اما ان روح برجام چیست که برجام  پایان نیافته؟ 
 از نظر امریکا که نظر همه هست  و به نمایندگی از طرفها سخن میگوید برجام نقض شده است ان موارد نقض شده چیست؟
موارد نقض شده پیشرفت ماست!!!!
روح برجام توسعه نیافتن مناسبات ما با جهان پیرامونمان بالاخص همسایگانمان هست.
اجرای شکلی از سلطه و استبداد و استعمار و استثمار هست که برای ما این روح برجام هست که نباید به خواب ما هم بیاد در انظار ما که جای خود.
امریکا مبتنی بر منافع خود تصمیم میگیرد که خواسته یا ناخواسته تامین کننده منافع دیگر شرکایش هست .
هرگاه منافع امریکا به مطامع و منفعت طلبی متمایل شود امریکا شریکی نخواهد داشت .
آیا امریکا با پاره کردن برجام شرکایش را میخواهد به گرد خود بیاورد و راضی نگه دارد یا خود از اجرای برجام متضرر شده است و بیشتر میشود؟ 
طرفهای مذاکره در تدارک باتلاقی از ضوابط بودند و هستند که بدتر از در غل و زنجیر کردن کشور ماست در این باتلاق فوتبال ساحلی هم ناممکن است انتظار بازی روی چمن بازیکنی چون «مسی» از خود نداشته باشید.
این همان استبداد و استثمار و استکبار هست.
که کشمکش بین انان هست و مارا قربانی خواهند کرد.
چرا که خود نباید روابطشان تیره شود مجبورند منافع همدیگر را مراقبت و یا تامین کنند.
ترکیه سیاست غرب و امریکا را طبلی تو خالی که با برجام پاره شده ندیده است.پس خود را امروز همتایی و همراهی برای ایران میداند.
این همراهی ترکیه و دیگران با ایران همان روح برجام هست که مدعیان نمیخواستند چرا نفوذ و سیطره انان بر کل منطقه پایان یافته است.
و حقیران اماده خوار و جیره خواری چون سعودی ها مانده اند که انان هم گویی راه خود را یافته اند و چون ترکیه دیگر پیگیر خواست های غرب نخواهند شد که مطامع هست و جز ضرر و شکستن اقتصاد و نابودی سرمایه هاشان چیز دیگری نیست و سیاستشان که دینشان هست دیگر معجزه ای نمیکند .
پس دو امید مذاکره کنندگان برای پیگیری و تامین منافع مدعیان در منطقه ،انانرا ناامید ساخته است.
این ان روح برجام هست که به خواب ما نیامد چرا که روح خبیثه برجام بود است .وقتی واقعیت با حقیقت جایگزین شود قانون با عدالت جز دوباره و چندکاری خود و دیگران چیزی نمی دروید.غایت قانون عدالت هست یعنی تامین منافع به حق همه طرفین.غایت واقعیت حقیقت هست برای هر فرازی فرودی ست نه آپلو و سقوط.
 
 
 
مذاکرات هسته ای برجام به فرجام خود رسیده است یا نه ؟ 
اما ان روح برجام چیست که برجام  پایان نیافته؟ 
 از نظر امریکا که نظر همه هست  و به نمایندگی از طرفها سخن میگوید برجام نقض شده است ان موارد نقض شده چیست؟
موارد نقض شده پیشرفت ماست!!!!
روح برجام توسعه نیافتن مناسبات ما با جهان پیرامونمان بالاخص همسایگانمان هست.
اجرای شکلی از سلطه و استبداد و استعمار و استثمار هست که برای ما این روح برجام هست که نباید به خواب ما هم بیاد در انظار ما که جای خود.
امریکا مبتنی بر منافع خود تصمیم میگیرد که خواسته یا ناخواسته تامین کننده منافع دیگر شرکایش هست .
هرگاه منافع امریکا به مطامع و منفعت طلبی متمایل شود امریکا شریکی نخواهد داشت .
آیا امریکا با پاره کردن برجام شرکایش را میخواهد به گرد خود بیاورد و راضی نگه دارد یا خود از اجرای برجام متضرر شده است و بیشتر میشود؟ 
طرفهای مذاکره در تدارک باتلاقی از ضوابط بودند و هستند که بدتر از در غل و زنجیر کردن کشور ماست در این باتلاق فوتبال ساحلی هم ناممکن است انتظار بازی روی چمن بازیکنی چون «مسی» از خود نداشته باشید.
این همان استبداد و استثمار و استکبار هست.
که کشمکش بین انان هست و مارا قربانی خواهند کرد.
چرا که خود نباید روابطشان تیره شود مجبورند منافع همدیگر را مراقبت و یا تامین کنند.
ترکیه سیاست غرب و امریکا را طبلی تو خالی که با برجام پاره شده ندیده است.پس خود را امروز همتایی و همراهی برای ایران میداند.
این همراهی ترکیه و دیگران با ایران همان روح برجام هست که مدعیان نمیخواستند چرا نفوذ و سیطره انان بر کل منطقه پایان یافته است.
و حقیران اماده خوار و جیره خواری چون سعودی ها مانده اند که انان هم گویی راه خود را یافته اند و چون ترکیه دیگر پیگیر خواست های غرب نخواهند شد که مطامع هست و جز ضرر و شکستن اقتصاد و نابودی سرمایه هاشان چیز دیگری نیست و سیاستشان که دینشان هست دیگر معجزه ای نمیکند .
پس دو امید مذاکره کنندگان برای پیگیری و تامین منافع مدعیان در منطقه ،انانرا ناامید ساخته است.
این ان روح برجام هست که به خواب ما نیامد چرا که روح خبیثه برجام بود است .وقتی واقعیت با حقیقت جایگزین شود قانون با عدالت جز دوباره و چندکاری خود و دیگران چیزی نمی دروید.غایت قانون عدالت هست یعنی تامین منافع به حق همه طرفین.غایت واقعیت حقیقت هست برای هر فرازی فرودی ست نه آپلو و سقوط.
 
 
 
مذاکرات هسته ای برجام به فرجام خود رسیده است یا نه ؟ 
اما ان روح برجام چیست که برجام  پایان نیافته؟ 
از نظر امریکا که نظر همه هست  و به نمایندگی از طرفها سخن میگوید برجام نقض شده است ان موارد نقض شده چیست؟
موارد نقض شده پیشرفت ماست!!!!
روح برجام توسعه نیافتن مناسبات ما با جهان پیرامونمان بالاخص همسایگانمان هست.
اجرای شکلی از سلطه و استبداد و استعمار و استثمار هست که برای ما این روح برجام هست که نباید به خواب ما هم بیاد در انظار ما که جای خود.
امریکا مبتنی بر منافع خود تصمیم میگیرد که خواسته یا ناخواسته تامین کننده منافع دیگر شرکایش هست .
هرگاه منافع امریکا به مطامع و منفعت طلبی متمایل شود امریکا شریکی نخواهد داشت .
آیا امریکا با پاره کردن برجام شرکایش را میخواهد به گرد خود بیاورد و راضی نگه دارد یا خود از اجرای برجام متضرر شده است و بیشتر میشود؟ 
طرفهای مذاکره در تدارک باتلاقی از ضوابط بودند و هستند که بدتر از در غل و زنجیر کردن کشور ماست در این باتلاق فوتبال ساحلی هم ناممکن است انتظار بازی روی چمن بازیکنی چون «مسی» از خود نداشته باشید.
این همان استبداد و استثمار و استکبار هست.
که کشمکش بین انان هست و مارا قربانی خواهند کرد.
چرا که خود نباید روابطشان تیره شود مجبورند منافع همدیگر را مراقبت و یا تامین کنند.
ترکیه سیاست غرب و امریکا را طبلی تو خالی که با برجام پاره شده ندیده است.پس خود را امروز همتایی و همراهی برای ایران میداند.
این همراهی ترکیه و دیگران با ایران همان روح برجام هست که مدعیان نمیخواستند چرا نفوذ و سیطره انان بر کل منطقه پایان یافته است.
و حقیران اماده خوار و جیره خواری چون سعودی ها مانده اند که انان هم گویی راه خود را یافته اند و چون ترکیه دیگر پیگیر خواست های غرب نخواهند شد که مطامع هست و جز ضرر و شکستن اقتصاد و نابودی سرمایه هاشان چیز دیگری نیست و سیاستشان که دینشان هست دیگر معجزه ای نمیکند .
پس دو امید مذاکره کنندگان برای پیگیری و تامین منافع مدعیان در منطقه ،انانرا ناامید ساخته است.
این ان روح برجام هست که به خواب ما نیامد چرا که روح خبیثه برجام بود است .وقتی واقعیت با حقیقت جایگزین شود قانون با عدالت جز دوباره و چندکاری خود و دیگران چیزی نمی دروید.غایت قانون عدالت هست یعنی تامین منافع به حق همه طرفین.غایت واقعیت حقیقت هست برای هر فرازی فرودی ست نه آپلو و سقوط.

 
 
 

تاریخ درج  :  1396/7/15  
تعداد بازدید تا کنون :2317

نطرات کاربران

 
ارسال نظر 
نام شما :
آدرس ایمیل :
متن پیام  :

   
تصویر امنیتی
عنوان دلخواه
بازگشت به بالا

×