به روانپزشکی،روان شناسی و مغز و اعصاب جزو یک گروه پزشکی هستند چگونه و چطور ما به این گروه مراجعه کنیم مراجعت ما به هر یک از این گرایش ها و تخصص ها چگونه باید باشد.مثلا در اثر چه عوامل و تظاهرات بالینی و هورمونی ما باید به روانشناس ،روانپزشک یا متخصص مغز و اعصاب مراجعه داشته باشیم.‍‍‌ ‌زمانی ما به متخصص مغز و اعصاب مراجعه میکنیم که علائم درد در سر بطور مکرر و دائم باشد که به جسمی در سر مرتبط هست که مغز هست که به جسم سلولی و اکسون و دندریت منتهی میشود.که درد در  همین عصبها و توده عصبی هست که بواسطه داروهای مرتبط با درد و تسکین  کنترل تنشهای منجر به درد در این مبادی را انجام میدهد. اما علت مراجعه ما به روانپزشک باید چگونه باشد .در بیماری ها و مشکلات روانپزشکی ریشه درد نیست روان هست ظرفیت هست که به ذهن مرتبط هست نه چون بیماری مغز و اعصاب که به مغز و اعصاب مرتبط هست.در بیماری های روانپزشکی ریشه بطور معمول واکنشی که درد هست نیست بلکه واکنش ریشه در رفتار و ذهنیت و ظرفیت شخص هست که گاهی به شکل ناخواسته و غیرارادی بروز پیدا میکند و برای کنترل ببماری و رفتار فرد داروهای هورمونی نه عصبی باید تجویز شود .چرا که رفتار ناشی از اختلال در عملکرد هورمون هایی همچون ادرنالین و نور ادرنالین میشود.اما رونشناس کیست و چگونع به این تیپ تخصصی مراجعه کنید .این تخصص چون یک قاضی برای رفتار و شخصیت  احاد افراد جامعه میباشد  تظاهرات بالینی چون درد و رفتار خطرناک و انزواگر وجود ندارد.اینجا سازگاری و ناسازگاری فرد در خانه و خانواده ،محیط کار و گروه بررسی  ،کنکاش و قضاوت میشود و راه حل یافته و ارائه داده میشود .ایا ادامه بدهد یا ندهد؟اگر ادامه ندهد راه و راه حل چیست؟

 

 

کنترل و مقابله با سرطان 

عنوان دلخواه
بازگشت به بالا

×