در اثر چه عواملی سکته قلبی اتفاق میافتد؟

در اثر چه عللی قلب به اصطلاح میگیرد؟

از دومی شروع کنیم که علت اولی هست یعنی« گرفتگی قلب».
قلب گرفتگی همان افت فشار خون هست که  لحظه اتفاق افتادن ان تا پایان آن کمی طولانی ست.در اصطلاح رایج میگویند «فشارم افتاد».
گرفتگی قلب دو علت اصلی دارد۱:محیطی؛شوک عصبی خفیف و مشکوک(خبر و احساس ناگواری)۲:بیولوژیک:افزایش و رسوب مواد  غیر خونی(چربی خون)*

عامل محیطی گرفتگی قلب به این شکل عمل میکند که اتساع و انبساط قلب و رگها بخصوص آئورت را منجر میشود و باعث کم شدن سرعت گردش خون میشود.متعاقب آن حرکت ماکروملکولها و سلولهای بزرگ خونی کند و یا متوقف میشود.

عامل بیولوژیک قلب گرفتگی افزایش مواد مضر در گردش خون که به چربی خون معروف هست این باعث میشود که۱: خون غلظتش بالا رود و متعاقب آن سرعت گردش خون پایین بیاید و قلب گرفتگی را منجر شود.
۲:قرار گرفتن مواد مضر یا سرطانی(افزایش کلسترول) روی  سلولهای خونی و بالا رفتن وزن انان و نهایت تجمع و رسوب به جای حرکت و گردش  در قلب.
رسوب که به تنگی عروق می انجامد معمولا در بطن  چب اتفاق میافتد ولی تجمع که به گشادگی عروق میانجامد به بطن راست مربوط است.

***
سکته قلبی به علت انسداد کامل عروق خونیست که این به علت تجمع و رسوب سلولهای خونی اتفاق میافتد.

عنوان دلخواه
بازگشت به بالا

×