ما ایستاده ایم

انقدر که سکون و ساکنیم

 آنقدر ایستاده ایم که نه تنویر

نه  تنوین

 ما تنبیه یم

ما ایستاده در خاکیم انقدر که ریشه در خاکیم

 انقدر که خاکیم نه خاکییم

انقدر ایستاده ایم که نه صخره و سنگ 

نه سخره و مسخر ،ما مسخره ایم

ما انقدر ایستاده در غباریم که غباریم

ما انقدر غباریم که بادیم 

 

 

 
High tech 0

High tech

سهل و ممتنع،آری و نه،دزد و پلیس